BIỂU PHÍ HÒA GIẢI

CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI LUẬT GIA VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04 ngày 04 tháng 07 năm 2016 của Chủ tịch Trung tâm trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam)

 

1. Phí nộp hồ sơ

Khi nộp đơn yêu cầu hòa giải, bên nộp đơn phải nộp khoản phí nộp hồ sơ là 2.000.000đ. Khoản phí này sẽ không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào.

 

2. Phí hòa giải

Phí hoà giải bao gồm:

(a) Phí hành chính của VLCAC;

(b) Một khoản thù lao hợp lý cho hoà giải viên;

(c) Chi phí đi lại và các chi phí khác của hoà giải viên;

(d) Chi phí đi lại và các chi phí khác của nhân chứng theo yêu cầu của hoà giải viên với sự đồng ý của các bên;

(e) Chi phí về tư vấn của các chuyên gia và chi phí phiên dịch theo yêu cầu  của các bên hoặc của hoà giải viên với sự đồng ý của các bên;

Các khoản phí nêu tại mục (a) và (b) sẽ do Chủ tịch VLCAC hoặc Phó Chủ tịch thưởng trực VLCAC quyết định dựa trên những yếu tố sau:

- Trị giá vụ tranh chấp;

- Tính phức tạp của vụ tranh chấp;

-  Thời gian giải quyết vụ tranh chấp;

Các khoản phí nêu tại mục (c); (d); (e) sẽ được tính trên cơ sở thực tế phát sinh.

Khi nộp đơn yêu cầu hoà giải và khi chấp nhận yêu cầu hoà giải, mỗi bên phải nộp tạm ứng trước một khoản phí nêu tại mục (a) và (b) do VLCAC ấn định. Khi việc hoà giải kết thúc, VLCAC sẽ tính toán các chi phí và ấn định mức phí hoà giải cụ thể mà các bên phải nộp. Trong trường hợp khoản phí ấn định cao hơn số tiền mà các bên đã tạm ứng thì các bên phải nộp bổ sung số tiền còn thiếu. Trong trường hợp khoản phí ấn định thấp hơn số tiền mà các bên đã nộp tạm ứng thì VLCAC sẽ hoàn trả cho các bên số tiền còn thừa.