Ấn phẩm
Ấn phẩm "Bình luận Khoa học Những điểm mới Bộ luật dân sự năm 2015"

Ấn phẩm "Bình luận Khoa học Những điểm mới Bộ luật dân sự năm 2015"

Quyển sách này ra đời với mục đích giới thiệu quá trình hình thành nên các quy định mới từ giai đoạn xây dựng Dự thảo ý kiến đến khi thông qua chính thức BLDS 2015. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng đưa ra những đánh giá về ưu và nhược điểm của những quy định mới lồng ghép trong phần phân tích, bình luận những sự thay đổi giữa hai BLDS.