Thúy Hường Rosie trò chuyện cùng Chuyên gia Võ Đỗ Thắng – Giám đốc Trung Tâm Cảnh Báo Rủi Ro & An Ninh Thông Tin ATHENA về cách thức xử lý khủng hoảng truyền thông trên mạng thông qua các b.iện pháp kỷ thuật.